Geen verrassingen

Alle administratie geregeld

Sportverloning verzorgt de administratie voor modern werkenden, voor jou als klant. Maar we zijn niet betrokken bij de voorwaarden die je met je opdrachtgever afspreekt. Om jouw belastingen goed te regelen en alle verplichte belastingen netjes te regelen kom je bij ons in dienst als “fictief werknemer”, we hebben vanzelfsprekend niks over je te zeggen. Technisch omschrijft de wet dat wij als inhoudingsplichtige ook wanneer er geen ‘echte / privaatrechtelijke’ arbeidsrelatie is jij ons mag aanwijzen om voor jou de loonheffing, zorgverzekering en werknemerspremies af te dragen aan de Belastingdienst. Zo voldoe je automatisch altijd aan de wet DBA en voorkom je schijnzelfstandigheid.

Twee vormen

1

De regeling voor opting-in

Artikel 4 Wet Loonbelasting (LB) en artikel 2g en 3 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Uitvb. LB). Op grond van deze regeling kan een belastingplichtige zich samen met de inhoudingsplichtige melden bij de belastingdienst en zo vrijwillig laten afdragen. De regeling voor opting-in geldt uitsluitend voor loonbelasting en premies volksverzekeringen.

2

De gelijkgesteldenregeling

Artikel 7 Wet LB en artikel 2c en artikel 3 Uitvb LB. Iemand staat in fictieve dienstbetrekking als diegene, anders dan als ondernemer, ten minste twee dagen per week tegen een bruto inkomen van minimaal 2/5 van het wettelijke minimum loon persoonlijke arbeid verricht (artikel 4 letter e Wet LB en 2c Uitvb LB). Deze regeling bestaat ook voor wat betreft de werknemersverzekeringen op grond van artikel 5 Ziektewet, artikel 5 Werkloosheidswet, Artikel 5 WAO en artikel 8 WIA, samen met het besluit ‘Aanwijzing Gevallen’ die als dienstbetrekking worden beschouwd. In artikel 6 van dit besluit staat dat als werkgever beschouwd wordt diegene die zich verplicht heeft loon te betalen.

1 Besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet Stb 1986,655, zoals laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2017 Stb. 2017,270

Praktijk

In de praktijk

Jij kiest ervoor om buiten een dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever. Daarnaast kies jij ervoor om de facturering van de vergoeding te laten lopen via Sportverloning.

Vanzelfsprekend maak jij goede afspraken met je opdrachtgever, hierbij kan je onze modelovereenkomst gebruiken. Hierin maak je ook afspraken dat jouw vergoeding door door Sportverloning aan de opdrachtgever gefactureerd zal worden. Sportverloning zal daarbij op verzoek van de opdrachtnemer nadat de betaling is ontvangen en na een inhouding van alle wettelijk verplichte belastingen (in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964) en gekozen zekerheden het resterende netto bedrag aan jou uitbetalen zodat je nooit verrassingen achteraf hebt.

Sportverloning beschikt over een door de Belastingdienst toegekende G-rekening. De opdrachtgever kan daarmee zijn risico afdekken van aansprakelijkheid voor verplichtingen, die ontstaan uit de uitvoering van loonheffingen en de heffing voor de omzetbelasting. Hij heeft daardoor extra zekerheid dat de afdrachten door Sportverloning worden gedaan. Ook vraagt Sportverloning periodiek een verklaring betalingsgedrag aan bij de Belastingdienst, zodat je verzekerd bent van een goede verloning.

Contact

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag eigen baas worden op een manier die bij jou past.