Uitleg

We vinden het belangrijk dat jij je ook als freelancer kunt verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte. Je betaalt hiervoor 6 procent premie aan Sportverloning.nl. We hanteren, om het betaalbaar te houden, 60 wachtdagen vanaf de ziekmelding en we keren 70 procent uit over het gemiddeld over 3 maanden verdiende bruto-inkomen voor ziekmelding.

Eigen risico en duur

Wachtdagen zijn de risicodagen. Tijdens de wachtdagen ontvang je geen vergoeding. De dekking gaat in vanaf aanmelding en geldt niet met terugwerkende kracht. De maximale duur is 2 jaar en je ontvangt een vergoeding over je gemiddeld over de drie maanden voor ziekmelding verdiende bruto inkomen.

Onkosten

Wanneer je je ziekte hebt gedekt via Sportverloning.nl vinden we het belangrijk dat je zo kort mogelijk in het ziekteproces zit. Dus wanneer je iets nodig hebt dat je werkomstandigheden zou verbeteren en kan leiden tot een lager ziekteverzuim of om de periode van ziekteverzuim te verkorten, dan mag je bij ons een verzoek doen tot declaratie. Wij zullen het product voor je aanschaffen of vergoeden indien dit praktischer is. Doe dit altijd in overleg, want we hebben een budget voor dit soort zaken en we vergoeden niet alles.

Samenvattend

  • eigen risico 60 dagen
  • uitkering gebaseerd op de afgelopen drie maanden

Kleine letters

Ziektegeld wordt alleen uitgekeerd wanneer dit leid tot inkomensderving en de ziekte ontstaan is na het aangaan van de dekking. Sportverloning.nl kan vragen om meer informatie. Indien gedeeltelijke arbeidsongeschikt is geconstateerd, dan zal er pro-rato worden uitgekeerd.

NOTE: Je bent NIET verplicht medische informatie te verstrekken aan Sportverloning.nl. Dit vragen we echter vaak wel, zodat we je beter van dienst kunnen zijn. Zie ook onkosten. Een bedrijfsarts mag wel medische vragen stellen en zal dit nooit met ons communiceren.

Neem vrijblijvend contact op